Image

El CONSORCI

de l'ESTANY

d'IVARS VILA-SANA

El Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, és la institució que ha recuperat i gestiona l'estany. Té naturalesa d'administració pública, caràcter local i té la seu al Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Actualment està format per la Diputació de Lleida, el departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi natural, el Consell Comarcal del Pla d'Urgell, l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, l'Ajuntament de Vila-sana i la Universitat de Lleida, tots ells amb representats al Consell General i a la Comissió Executiva.

La Fundació Catalunya La Pedrera, ha col·laborat en l’execució dels treballs i participa en la gestió i millora ecològica de l'espai.

Actualitat


Estatuts

Els estatuts del Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana van ser aprovats en plenari del Consell General en data 24 de desembre de 2002. L’última modificació és del 23 de juny del 2016.

descarregar

objectius

D’acord amb els seus estatuts, els objectius del Consorci són:

  • L’execució del Pla especial i protecció del medi natural i paisatge de l’estany d’Ivars i Vila-sana.
  • L’execució del  Pla d’Usos i Gestió, aprovat pel Consorci.
  • La conservació i millora de l’espai natural.
  • La  difusió de l’espai natural i la promoció econòmica i turística, especialment en la zona d’influència.
  • El foment dels usos i la gestió d’acord amb el Pla Especial i els projectesde millora ecològica i paisatgística.

memòria d'activitats

Les activitats portades a terme pel Consorci de l'Estany d’Ivars i Vila-sana queden recollides dins la memòria anual d’activitats.

Memòria 2020

descarregar

Pla especial

de protecció el medi natural
i paisatge de l'estany
descarregar

plànols

Ordenació Pla Especial
Estany d'Ivars i Vila-sana
descarregar

Pla d'usos i gestió

descarregar

recuperació
de l'estany

descarregar
Image

Òrgans de govern i gestió

Consell general

És l’òrgan que té atribuïdes les més àmplies competències per a la direcció i govern del Consorci. Com a funcions més destacades serien les d’aprovació dels pressupostos, els programes de gestió i les memòries d’activitat.

Està format per 4 representants de la Diputació de Lleida, 3 de la Generalitat de Catalunya (designats per la persona titular del departament competent en matèria de medi natural), 2 del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, 1 de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell, 1 de l’Ajuntament de Vila-sana i 1 de la Universitat de Lleida.

La comissió executiva

Els estatuts preveuen la possibilitat que assumeixi les competències delegades pel Consell General.

Formada per sis membres designats pel Consell General entre els seus components, a raó d’un membre per cada una de les administracions o entitats que integren el Consorci a proposta d’aquestes últimes.

Comissió d'usos i gestió

És l’òrgan d’integració dels agents del territori que informa i valora les actuacions que realitza el Consorci i emet propostes per a l’ús i la gestió de l’espai.

Image
Image
Image

El president del Consell General

El president del Consell General exercirà funcions representatives i de caràcter institucional, aquest càrrec correspondrà de manera permanent al President de la Diputació de Lleida.
Image
Image
Image

El president executiu

La presidència executiva i presidència de la Comissió Executiva correspondrà de manera permanent al president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell en la consideració de que aquesta entitat té la seu social del consorci i realitza tota la gestió administrativa.
Image

Director tècnic

És la persona que, d’acord amb les directrius del Consell General, porta a terme la coordinació de les actuacions del Consorci i del projecte de recuperació, el seguiment ecològic i la gestió de l’ús públic.

Personal

Correspon a l'equip tècnic integrat a la plantilla de personal aprovada pel Consell General.
Image

projectes i actuacions

Gestió i millora ecològica

Per tal de potenciar la biodiversitat de l’espai i millorar-ne la seva composició es vénen efectuant treballs de gestió com: sega periòdica del canyissar de depuració, plantació i manteniment de comunitats de ribera i de màquia de garric, regulació i control dels nivells d’inundació i entrada d’aigua, adequació de basses per a amfibis, instal·lació de posadors per a ocells, etc.

Millora dels equipaments

A l’espai s’hi van instal·lant i adequant nous equipaments per millorar les condicions i atractius de la visita, com aguaits per poder observar amb facilitat, miradors amb panoràmiques sorprenents de l’espai, passarel·les de fusta a través de canyissars, àrees de descans amb taules i bancs de fusta, serveis i informació a les zones d’arribada de visitants, etc.
Estany d'Ivars Vila Sana Mirador
Estany d'Ivars Vila-sana Mallarenga

Seguiment ecològic

Les transformacions ecològiques i paisatgístiques se segueixen per diferents especialistes, en alguns casos fins i tot des d’abans de la recuperació. Entre altres variables, es porten a terme estudis i seguiments de: limnologia, hidrologia, vegetació i flora, peixos, amfibis, rèptils, ocells, mamífers. D’aquesta manera es disposa d’informació de la diversitat d’espècies, tant de flora com de fauna, l’estat de les comunitats i poblacions, la seva evolució, la migració dels ocells, etc.


Aquesta informació no tan sols és d’interès científic i naturalístic sinó que és imprescindible per a la gestió de l’espai. Alguns treballs estan disponibles a l’apartat de biblioteca digital.

Altrament, s’han estudiat altres camps com la paleoecologia de l’antic estany, l’impacte socioeconòmic de la recuperació, etc.

Restauració de la masia de cal Sinén

Aquesta antiga i emblemàtica masia la va adquirir el Consorci l’any 2006. Es tracta d’una masia de tàpia situada a la riba nord vinculada a la història de l’antic estany.

Durant aquella època disposava d’embarcador propi i era coneguda com a lloc d’hostatgeria i punt de trobada social a l’entorn de l’estany.

D’acord amb la voluntat dels antics propietaris, el Consorci en promou la restauració i rehabilitació per tal que esdevingui un centre d’informació i divulgació de la història i patrimoni natural de l’estany.

Image