» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

Seguiment Ornitológic

Des d'abans d'iniciar la recuperació de l'estany que es porta a terme un seguiment rigorós i en profunditat de les espècies i poblacions d'ocells de l'estany. En efecte, la recuperació d'una zona humida d'aquestes característiques, partint d'una situació prèvia de camps de conreu, és un fet excepcional i únic de gran importància ornitològica. Les transformacions ecològiques i els ritmes de colonització natural són estudiades i seguides en cada moment.

Censos i seguiment de l'estany (mínim setmanalment)

Es realitzen censos de limícoles, ardeids, ànecs i altres ocells d'ambients aquàtics com a mínim quatre cops al mes, en funció de les condicions ambientals de l'estany. Aquests censos generen informació molt detallada sobre la comunitat d'ocells presents a l'estany al llarg de l'any. S'hi detecten les èpoques d'arribada, màxims i l'abandonament de les principals especies aquàtiques. Aquesta metodologia és complementaria a l'anellament científic d'ocells, al centrar l'esforç en les espècies de no passeriformes. Altrament, durant el període reproductor és realitzen censos de parelles reproductores de les principals espècies de no passeriformes.

Fins al moment, ja s'han detectat més de 200 espècies diferents d'ocells a la zona de l'estany i àrea d'influència. Entre aquestes espècies cal destacar l'observació d'ocells molt rars o nous per a la Plana de Lleida com el bec de serra mitjà (Mergus serrator), la fredeluga gregrària (Chettusia gregaria), el becplaner (Platalea leucorodia), el fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus), la fotja banyuda (Fulica cristata), etc.

Els seguiments mensuals també han donat les primeres dades sobre l'abundància i fenologia d'espècies a l'estany. Actualment, ja disposem de dades de més de 30 espècies d'ocells d'aquàtics regulars a l'Estany. A tall d'exemple podem posar al corriol gros (Charadrius hiaticula) (espècie clarament migradora a l'estany), el xarxet comú (Anas crecca) ( espècie hivernant a l'estany).

Censos lineals a l'estany i rodalies (metodologia SOCC per a calcular densitats)

El disposar de dades d'abundància permet avaluar el nombre d'efectius de les diferents espècies. En efecte les densitats i el nombre de poblacions, així com la seva evolució se segueix a través de la metodologia SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya). Aquesta metodologia es utilitzada a tota Catalunya dins d'un programa nacional de seguiment poblacional d'ocells comuns. De moment s'estan realitzant dos itineraris, un al nord i l'altre al sud de la zona inundable. Cada un d'aquests itineraris és de 3 km de longitud i es recorre en quatre ocasions dues a la primavera (entre el 15 d'abril i el 15 de juny) per tenir dades de la comunitat d'ocells reproductors i dues a l'hivern (durant els mesos de desembre i gener) per tenir dades de la comunitat d'ocells hivernants.

Anellament científic d'ocells

L'anellament científic d'ocells és un mètode d'estudi basat en el marcatge individual de les aus mitjaçant la col·locació d'anelles metàl·liques. Qualsevol registre d'un ocell anellat, bé a través de la seva recaptura i posterior alliberament, bé per la seva recuperació final com a au morta, ofereix una gran quantitat d'informació sobre la seva biologia, especialment pel que fa als seus desplaçaments, però també de la seva longevitat, fidelitat a les àrees de cria i hivernada…

Traçant les línies de vol definides pels parells de dades anellament-recuperació, és possible definir les rutes migratòries de les diferents espècies d'ocells, així com les seves àrees de descans, oferint-nos així una informació molt valuosa per a la planificació de sistemes integrats d'espais protegits per a les aus.

Una campanya anellament consisteix en la realització d'un seguit de sessions durant un període determinat de temps i sota unes condicions estandaritzades (zona, horari, nombre de xarxes, etc.). Per altra banda, una campanya d'anellament en una zona determinada ens pot donar molta informació de les espècies discretes presents a la zona, així com dades sobre la fenologia migratòria i estatus (reproductor, migrant, hivernant, etc.) de les diferents espècies detectades. Moltes de les especies que possiblement s'anellaran (principalment passeriformes de zones palustres) són difícils de detectar i quantificar amb altres mètodes de cens, i per tant l'anellament és la única manera d'estudiar-les amb detall.

Campanyes de migració

La migració dels ocells té dos períodes migratoris ben diferenciats (pas prenupcial o de primavera i pas postnupcial o de tardor). Entre aquests dos períodes i en un mateix lloc, existeixen importants diferències en variables com ara les espècies, l'abundància, l'estructura d'edats, l'estat físic, etc. Per tant, si es vol conèixer la variabilitat anual d'una zona i conèixer a fons el fenomen migratori cal estudiar els dos períodes.

Una altra informació derivada de les recuperacions i controls inclou paràmetres poblacionals (taxa de supervivència, èxit reproductor, etc...) que poden resultar essencials per entendre determinats canvis en les poblacions dels ocells.

La metodologia de les campanyes d'anellament de l'estany està basada en la utilitzada en altres campanyes realitzades a Catalunya pels membres del I'Institut Català d'Ornitologia. Aquest fet permetrà que les dades obtingudes a l'Estany d'Ivars i Vila-sana puguin ser comparables a les altres zones humides catalanes.

Prenupcial

La migració prenupcial o de primavera correspon al moment en que els ocells retornen de les seves zones d'hivernada cap a les zones de reproducció.

Període: març-maig

Sesions d'anellament: 4 períodes de 2 dies seguits cada mes amb un mínim de 4 dies sense anellar entre cada període. En total es realitzarien 24 sessions d'anellament.

Horari: 6 primeres hores de llum del dia i les 2 darreres. En total 8 hores d'anellament al dia.

Postnupcial

La migració postnupcial o de tardor dels ocells des de les seves àrees de nidificació europees cap a les àrees d'hivernada.

Període: agost-novembre

Sesions d'anellament: 4 períodes de 2 dies seguits cada mes amb un mínim de 4 dies sense anellar entre cada període. En total es realitzarien 32 sessions d'anellament

Horari: 6 primeres hores de llum del dia i les 2 darreres. En total 8 hores d'anellament al dia.

Campanyes de cria i hivernada (programa SYLVIA)

El programa SYLVIA és un projecte de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que té com a principal finalitat establir una xarxa d'estacions d'anellament d'esforç constant pel seguiment a llarg termini de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics de les poblacions d'ocells terrestres de Catalunya. Actualment, participen en el programa 60 estacions d'anellament, entre elles, l'Estany d'Ivars i Vila-sana. El seguiment esta subdividit en dues sessions, l'estival o de cria i l'hivernal:

Cria

La sessió estival (estació de cria) s'estén des de maig fins a agost i està dividida en 10 períodes consecutius de 10 dies: (1) 1-10 de maig; (2) 11-20 de maig; (3) 21-30 de maig; (4) 31 de maig-9de juny; (5) 10-19 de juny; (6) 20-29 de juny; (7) 30 de juny-9 de juliol; (8) 10- 9 de juliol; (9) 20-29 de juliol; (10) 30 de juliol-8 d'agost.

Hivernada

La sessió hivernal s'estén des de desembre fins a febrer i està dividida en 5 períodes consecutius de 15 dies: (1) 16-30 de desembre; (2) 31 de desembre-14 de gener; (3) 15-29 de gener; (4) 30 de gener-13 de febrer; i (5) 14-28 de febrer. Cada estació opera durant tots aquests períodes.

El nombre de dies durant els quals l'estació d'anellament està activa en cada període és constant per tots els períodes dins de cada sessió (estival i hivernal) i durant tots els anys en una mateixa estació, però pot variar entre estacions.

L'estàndard és d'un dia (o matí) per període; en aquest cas, l'interval entre les dates en què l'estació està operativa en dos períodes consecutius no hauria de ser menor a 6 dies.