» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

Rèptils i amfibis. Característiques

Les espècies de rèptils presents per una banda són les típiques d'ambients oberts, agrícoles i humanitzats. Així, s'hi pot trobar la serp verda (Malpolon monspessulanus), la serp blanca (Rhinechis scalaris), la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), juntament amb altres pròpies d'ambients humits com la serp d'aigua (Natrix maura).

Pel que fa als amfibis, s'ha detectat la presència de la granota verda (Rana perezi), el tòtil (Alytes obstetricans), el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor (Bufo calamita) i el gripau d'esperons (Pelobates cultripes)