» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

Peixos. Característiques

Aquest grup té unes característiques singulars pel fet que la recuperació d'una població de peixos autòctona a l'estany passa principalment pel control de les poblacions d'espècies al·lòctones que, malauradament, dominen bona part dels ambients humits a la plana. Així, actualment a l'estany, arran d'algun alliberament il·legal i irregular, predomina una població de carpes (Cyprinius carpio), considerada espècie al·lòctona, invasora i que impedeix la presència d'espècies pròpies com el barb comú (Barbus graellsii), la madrilla (Chondrostoma miegii) o la bagra (Squalius cephallus).

La gestió de l'espai té com a objectius el control i eradicació de les espècies al·lòctones i la recolonització de les autòctones.