» Concurs fotogràfic_calendari 2018

Agró roig

Vols participar al concurs fotogràfic per al Calendari 2018 de l'estany d'Ivars i...

Mamífers. Característiques

Les espècies que es troben a l’espai corresponen, bàsicament, a les pròpies d’ambients agrícoles, espais oberts i zones rurals humanitzades. Tot i això, la recuperació de l’estany, amb tot el seu perímetre amb vegetació natural, ha propiciat la millora de les poblacions existents. Entre altres, es pot destacar presència de la musaranya comuna, el teixó, la guineu, el senglar, la mostela, la fagina, la llebre, etc.

Un seguiment específic del grup dels ratpenats n’ha permès detectar fins a 10 espècies diferents. Dues d’elles, el ratpenat de peus grans (Myotis capaccinii) i el ratpenat clar d’aigua (Myotis daubentonii), es consideren espècies incorporades arran de la recuperació de l’estany.

Entre totes les espècies de mamífers, és remarcable la presència de la rata d’aigua (Arvicola sapidus), catalogada com a vulnerable en el nou catàleg d’espècies amenaçades.