» Programa primavera-estiu 2018

Prog.act_primavera-estiu 2018

La primavera ja s'olora i això significa que el programa d'activitats d'aquest semestre...

El Consorci. Òrgans de govern i gestió

El Consorci compta amb els següents òrgans de govern i gestió:

  • L'execució del Pla especial i projecte de protecció del medi natural i paisatge de l'estany d'Ivars i Vila-sana.
  • La seva conservació i millora.
  • La seva promoció i difusió.
  • L'execució del projecte de recuperació i condicionament de l'estany d'Ivars i Vila-sana.
  • Els usos i la gestió d'acord amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l'estany d'Ivars i Vila-sana.

a) El Consell General

és l'òrgan que té atribuïdes les més àmplies competències per a la direcció i govern del Consorci. Com a funcions més destacades serien les d'aprovació dels pressupostos, els programes de gestió i les memòries d'activitat.

Està format per 3 representants del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 3 del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 3 de la Diputació de Lleida, 2 del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, 1 de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell, 1 de l'Ajuntament de Vila-sana i 1 de la Universitat de Lleida.

b) La Comissió Executiva

Els estatuts preveuen la possibilitat que assumeixi les competències delegades pel Consell General.

Formada per set membres designats pel Consell General entre els seus components, a raó d'un membre per cada una de les administracions o entitats que integren el Consorci a proposta d'aquestes últimes.

c) El president

és qui ostenta la representació més alta del Consorci. Convoca i presideix les sessions del Consell General i executa i fa complir els seus acords. La presidència del Consell General correspondrà, per torn rotatori cada sis mesos, i per aquest ordre, al conseller Agricultura, Alimentació i Acció Rural, al conseller de Medi Ambient i Habitatge, al president de la Diputació de Lleida, al president del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

d) Comissió d'Usos i Gestió

és l'òrgan d'integració dels agents del territori que informa i valora les actuacions que realitza el Consorci i emet propostes per a l'ús i la gestió de l'espai.

e) Director tècnic

és la persona que, d'acord amb les directrius del Consell General, porta a terme la coordinació de les actuacions del Consorci i del projecte de recuperació, el seguiment ecològic i la gestió de l'ús públic.

f) Personal

Correspon a l'equip tècnic integrat a la plantilla de personal aprovada pel Consell General.